Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 12 Shkurt 1435    Nëntor: 110
1 REXHEP 1441

25
SHKURT
2020
E Martë

Dita 56. e vitit, Ditët e Mbetura : 310
Muaji 2., 29 Ditë, Java 09.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Kur një be­sim­tar fil­lon të fa­lë na­maz dyert e Xhen­ne­tit ha­pen për të. Ngri­hen per­det që ndod­hen mes tij dhe Al­la­hut. Kjo gjend­je vazh­don de­ri kur të mba­ro­jë na­ma­zi. Hadithi sherif

SOT ESHTE FILLIMI I TRE MUAJVE